Zmiany w prawie od 2016 roku

28 Dec

W roku 2016 wejdą w życie pewne zmiany w Polskich przepisach prawa, które będą miały wpływ na sposób prowadzenie działalności gospodarczej. Warto być na bieżąco z tym nowościami, aby móc lepiej zaplanować swoje działania biznesowe. Część z opisywanych w tym artykule zmian jest pewna i od pierwszego stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać, inne zaś są jeszcze przedmiotem debaty politycznej, ale ich wprowadzenie jest bardzo prawdopodobnie wobec czego również o nich wspominamy gdyż warto zwrócić uwagę na te sprawy w ciągu nadchodzącego roku.
zmiana_cambio

Urząd Skarbowy właściwy do rozliczania podatku VAT

Obecnie przedsiębiorcy rozliczają podatek należny z tytułu podatku VAT w urzędzie skarbowym właściwym dla nich ze względu na ich miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to w praktyce, że często przedsiębiorcy podlegają pod dwa różne urzędy skarbowe gdyż należności wynikające ze zobowiązań z tytułu podatku dochodowego rozliczają zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) lub siedzibą firmy (w przypadku osób prawnych). Rodziło to pewne trudności i prowadziło do pomyłek podczas adresowania deklaracji podatkowych do konkretnych urzędów skarbowych. Od 2016 roku w związku ze zmianami w Ustawie o ordynacji podatkowej wszystkie należności podatkowe będzie się rozliczało w tym samym urzędzie skarbowy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Zmiana właściwości urzędu skarbowego nastąpi automatycznie, nie wymaga żadnych dodatkowych formalności.

Korekta kosztów

Obecnie w przypadku otrzymania faktury korygującej korekty należnego podatku należy dokonać wstecznie, czyli w miesiącu, którego zmiana dotyczyła. Oznacza to w praktyce więcej pracy i konieczność zmieniania niejednokrotnie wielu deklaracji z poprzednich miesięcy, a nawet lat. Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy będą dokonywali korekty przychodów i kosztów na bieżąco, a nie jak teraz, czyli zawsze wstecz. Zmiana ta jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców.

Od nowego roku korekta przychodu lub kosztu, jeśli nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką będzie się odbywała na bieżąco. Dzięki temu jeśli otrzyma się fakturę korygującą, na przykład z powodu zwrotu towaru, nie będzie już konieczna korekta pierwotnej deklaracji podatkowej. Zmianę wykaże się w deklaracji podatkowej z bieżącego okresu rozliczeniowego.

Zmiany, które mogą wejść w życie w najbliższym czasie

Poza wyżej opisanymi nowościami w prawie jest wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi. W debacie publicznej pojawiają się pomysły odnośnie podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego. Nie wiadomo jednak kiedy zmiany te miałaby wejść w życie ani jak bardzo kwota ma zostać podniesiona. Inna zapowiadana zmiana to obniżenie stawki podatku CIT do 15% dla małych podatników.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *