Jak otworzyć małą gastronomię

28 Aug

Terminem mała gastronomia określa się bary, pizzerie, kawiarnie, albo bar tapas. Otworzenie tego rodzaju firmy wymaga spełnienia pewnych dodatkowych formalności, które nie występują przy rozpoczynaniu niegastronomicznych przedsiębiorstw.

sanepidStacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podstawowe akty prawne regulujące to zagadnienie to: ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm., tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 136, poz. 914) oraz ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 230, poz. 1511). Przede wszystkim konieczne jest otrzymanie od Inspektora Sanitarnego zgody na prowadzenie działalności gastronomicznej w konkretnym lokalu. Pozwolenie takie jest konieczne, kiedy wybrany przez nas lokal wcześniej nie był wykorzystywany do celów gastronomicznych lub przeprowadzono w nim jakieś zmiany. Po zgodę do Sanepidu należy się zgłosić po zakończeniu prac przygotowujących lokal, ale minimum na dwa tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia działalności. Uzyskanie zgody od Sanepidu nie powinno być trudne jeśli spełniamy wszystkie wymogi formalne. Należy jednak pamiętać, że lokal w którym planujemy naszą działalność nie może być miejsce zamieszkania ani noclegu dla nikogo. Nie można w nim również prowadzić innego rodzaju działalności gospodarczej. Powinien również spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury w z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Dokument ten opisuje wszystkie wymogi techniczne jakie musi spełniać lokal pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Aby otrzymanie zgody od Sanepidu przebiegło szybciej i uniknąć niespodzianek już na etapie projektowania lokalu wato postarać się o pozytywną opinię działu Nadzoru Zapobiegawczego (nie jest to jednak element obowiązkowy procedury). Na koniec nie można zapominać o konieczności posiadania badań lekarskich dopuszczających do pracy w gastronomi. Pracownicy poza badaniami lekarskimi powinni przejść również szkolenie z zakresu BHP. Nie wilno zapominać, że Sanepid zawsze może przyjść skontrolować zarówno naszych pracowników jak i sam lokal.

Sprzedaż alkoholu

Sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Konieczne jest wykupienie specjalnego zezwolenia. Zasady jego przyznawania określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473). Stosowne pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy ubiegać się o nie w gminie, w której prowadzimy działalność gospodarczą – znajduje się nasz lokal. Koszt koncesji na sprzedaż alkoholu zależy od tego czy ubiegamy się o nią po raz pierwszy czy kolejny, a także od tego jak mocne alkohole chcemy sprzedawać.

Odtwarzanie muzyki w lokalu

Jeśli chcemy naszym klientom umilać czas spędzony w naszym lokalu poprzez odtwarzanie utworów muzycznych musimy podpisać umowę z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Jest to opłata, która w założeniu powinna chronić prawa autorskie twórców. Zagadnienie jest uregulowane przez Ustawę o prawie autorskim. Przewiduje ona, że publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat dla wspomnianej organizacji zarządzającej prawami autorskimi. Również udostępniając swoim klientom możliwość oglądania radia lub telewizji musimy uiścić odpowiednie opłaty. Organizacji zrzeszających twórców i artystów jest w Polsce kilka. Jedne zrzeszają twórców, a inne wykonawców. Wobec tego może okazać się konieczne podpisanie umów z kilkoma z nich.

Jak widać mała gastronomia to typ działalności gospodarczej, który wymaga zwiększonego wysiłku ze strony zakładającego go.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *